Produkter

Statistikken viser de mest populære varer i shoppen. Det er muligt at nulstille statistikken, hvis ønsket.
Det er muligt at få vist alle varer, ved tryk på varen åbnes varekortet.

Man kan vælge at få vist statistik for en specifik produktgruppe, det gøres ved at vælge Specifik produktgruppe og derefter vælge den man ønsker.

Man kan lave en eksport til CSV der kan indlæses i Excel, den kan laves under alle fanebladene. 572ordrer02

Det første faneblad, Varevisning, viser hvilke produkter der er vist flest gange i shoppen:

576produkter01

Under fanebladet varesalg vises de varer der er solgt flest gange i shoppen.

Også her kan man vælge periode og andre indstillinger for visningen.

576produkter02

Under det sidste faneblad, Konverteringsrate, kan man se, forholdet mellem antal visninger og antal ordrer.

Dette viser, i procent, hvor mange visninger der bliver til ordrer.

576produkter03

 


Du finder dokumentationen til DanDomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x