Access Connection i Classic ASP

Når du skal åbne adgang til en Access database, skal du bruge en ADO database connection. Den kan opstilles som følger:

<%
dim conn,DBPath
DBPath = “d:/web/Domæne/database/databasenavn.mdb”

Set Conn = Server.CreateObject(“ADODB.Connection”)
Conn.Open “Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=” & DBPath
%>

Hvor de blå ord udskiftes med de informationer som passer til dig og dit produkt.
Dette er en standard connection streng – hvis du skal bruge en mere specialiseret connection string kan du evt kigge på : http://connectionstrings.com